Madhurageethams on Nama

rAgam: dEsh
thAlam: Adhi

pallavi
nAma dAthA mOksha dAthA
kali kalmaSha auShadha dAthA

charaNam
bhagavan nAma japa smaraNam
sarva shAsthra sammadham

niyama sAmAnya rahitha
nAma japam vinA gathir nAsthi

bhagavan nAma Eva svayam bhagavAn
ithi vadhathi mama gurunAtha:

rAgam: darbAr
thALam: tripuTa

pallavi
nAmam solliDum nALelAm nalla nAlE-hari

charaNam
1) uNmai bhaktharkaLuDan kUDi avan pukazh pAdi
ADi kaLitthiDumo nALelAm nalla nAlE ||nA||

2) gurunAthar charaNatthai aDaindhu aDaikkalam pugundhu
thoNDu seidhu vAzhndhiDum nALelAm nalla nAlE ||nA||

3) shraddhA bhakthiyuDan bhAgavatha pArAyaNam seidhu
kadhai sollikEETu magizhndhiDum nALelAm nalla nAlE ||nA||

4) oru nALil oru gaNam kUDa vIn pozhudhu pOkkAmal
kannan ninaivilE vazhndhiDum nALelAm nalla nAlE |||nA||

5) kaNNanin maRu uruvAm (vaDivAm) avan aDiyArgaLai
darisanam seidhiDum nALelAm nalla nALE ||nA||

6) thuLasi vrukShi mullai malli thAmarai malar koNDu
pUjai seidhiDum nALelAm nalla nAlE ||nA||

7) nEtraiyai nALai viDa indraiya nALil
satrEnum nalla mAtram irundAl nalla nAlE ||nA||

rAgam: madhyamAvathi

harE rAmA harE rAmA harE rAmA endru pADiDuvOm-
karathALam pOTTADuvOm
harE kriShNA harE kriShNA harE kriShNA endru pADiDuvOm-
paranthAman ivan endrADiDuvOm

ayOddhiyil piRandhu anaivarum vaNangiDa thandhai sol kETTArE
madhuraiyil piRandhu anaivarum mayangiDa kuzhalUdhi nindrArE
AdhishEshanin amshamAm lakShmanan thambiyAi vandhArE
AdhishEshanin amsamAm balarAman aNNanai vandhArE ||harE||

thATakai ennum arakkiyai kondru vELviyai kAtthArE
pUthanai ennum arakkiyai kondru mukthiyum thandArE
vasiShTariDam thAnE valiya sendru kalaigaLai katrArE
sAndeepaniyiDam guru dakshnaiyAi iRandha maganai thandArE ||harE||

pandhayam vaittha shiva dhanusai uDaitthu seethaiyai manandhArE
thoDarndhu vandha rukmiyai viraTTI rukmiNiyai manandhArE
nam karma vinaigaLai thAnE Etru kAnagam sendrArE
kuzhambi nindra pArtthanukkandru geethaiyai sonnArE ||harE||

bharathanukkandru pAdhukai thandhu ARudhalaLithArE
uddhavanukkandru pAdhugai thandhu badari anuppinArE
anbuDan andru sabarI thandha pazhathai pusitthArE
pAnguDan kubjai thandha chandanatthai pettru iLamaiyai thandhArE ||harE||

pirivAl varundhiya seethaiyai kAna hanumanai anuppinArE
pirivAl varundhiya gOpiyarai kAna uddhavanai anuppinArE
kaDalin naDuvil aNaiyai amaitthu ilangaiyai aDaindArE
kaDallin naDuvil dvArakA nagaratthai nirmAnam seidhArE ||harE||

vibhiTaNan sugrIvanukku muDi sUTTi adhil thAnum magizhndArE
ugrasEna dharmarukku muDi sUTTi adhil thAnum magizhndArE
kaDaisi varai thannai manidhan manidhan endru solli vandhArE
Arambam mudhal thannai deivam deivam endru parai sAtri koNDArE ||harE||

rAgam: yamunAkalyANi
thAlam: Adhi

pallavi
nAma japatthai adhikarithiDuvai-manamE!
nAma japatthai adhikarithiDuvai!

charaNam
1) veenAna vArthaigaLai thavirtthiduvAi ||nA||
2) angaum ingum alaivadhai niRutthiDuvAi ||nA||
3) thUngum nEratthai kuraithiDuvAi ||nA||
4) vENDada vElaigalai thavirtthiDuvAi ||nA||
5) paNbatra seyalgaLai pazhagAdhiruppaAi ||nA||
6) eNNangaLin eNNikkaiyai kuRaitthiduvAi ||nA||
7) kavalai enum sUzhalil sikkAdhiruppAi
8) vEru sAdhanaigaLil mayangAdiruppai ||nA||
9) kANAdha kAtchiyellAm kANDiDuvAi ||nA||
10) kAlam nazhuvuvadhai unarndhiDuvAi ||nA||
11) Anandha sAgaratthil mUzhkiDuvAi ||nA||

rAgam: ShaNmukhapriyA
thALam: Adhi

pallavi
bhagavan nAmamE bhagavAn aruLai
petruthandhiDuvai neeyE

anupallavi
annai thandhai AsAn uravinar
thozhan ellAm enakku neeyE

charaNam
pakkuvam illAdha enthanai
pakkuva paDutthi akkaraiyuDanE
thakka tharuNatthil yamunai thuRaivanai
enthan pakkathil niRutthiDuvAyE