Schedule

20-23 NOVEMBER 2017

THIRU SEMPONSEI TEMPLE

30 NOVEMBER 2017

MADHURAPURI ASHRAM

1ST DECEMBER 2017

ABHAYAM BAJANASHRAM

4 DEC 2017

PREMIKA JANMASTHAN

6TH DECEMBER 2017

5PM

NALVAZHVU KALYANA MANDAPAM, LLOYDS ROAD, CHENNAI

8-10 DECEMBER 2017

SRI SUNDARA ANJANEYA SWAMI TEMPLE

14TH DECEMBER 2017

MADHURAPURI ASHRAM

14 DEC 2017

MYLAPORE

16TH DECEMBER 2017