Madhurageethams on Nama

rAgam: Anandhabhairavi
thALam: Adhi

pallavi
bhAgyam uLLOrE vArungaL
parandhAman pukazhpADa ||bhA||

anupallavi
sakyamuDan nAm anaiarum kUDi
hari keerthanatthil aikyam Aga ||bhA||

charanam
annai meera sendra vazhi idhuvE
arumai guruvum seppu mozhi idhuvE
tharuNam idhai neer nazhuva viDAdheer
hariyin madiyil amarnthiDalAmE ||bhA||

hari keerthanatthiRku nigarillaikAN
parishramam illai avani pADa
vEdatthin sAram hariyin nAmam
Edhum aiyam illai idhuvE thiNNam ||bhA||

OraNiyil nAm anaivarum kUDi
dharaNi thannil avan pugazhpADa
kAlamEgamum kEttu magizha
muraLIdharanum paNindhu niRka ||bhA||

rAgam: gowri manOhari
thALam: Adhi

pallavi
jeevan uLLadhu bhagavan nAmam ||jee||

anupallavi
eLimaiyAnadhu inimaiyAnadhu
OlimayamAnadhu mahimai vAyndhadhu ||jee||

charaNam
nAma keerthanamE dhyAnam Agum
nAma keerthanamE thavam Agum
nAma keerthanamE yOgam Agum
nAma keerthanamE nalla samAdhi Agum

rAgam: kharaharapriyA
thALam: Adhi

pallavi
thappu thappu thappu en thappaiyellAm nAn
thappAmal oppukkoNDdEn-kannA ||tha||

anupallavi
thuNindhE seidhEnO dhurmadhiyAl seidhEnO
arindhE seidhEnO AnavatthAl seidhEno ||tha||

charaNam
ajAmilanai kAtthadhu un nAmam
muthkalanai kAtthadu un nAmam
kShatthira bandhuvai kAtthadu un nAmam
muraLIdharan enai kAppadhum un nAmam ||tha||

rAgam: yamunAkalyAni
thALam: Adhi

kriShNa kriShNa kriShNa endru sonnAlE-
vaRumai nammai vittu vilagudhE

kriShNa kriShNa kriShNa endru sonnAlE-
noi nodiyellAm panjAi paRakkudhE

kriShNa kriShNa kriShNa endru sonnAlE-
paNamum padhaviyum nammai thEdi varugudhE

kriShNa kriShNa kriShNa endru sonnAlE
ketta grahangaLellAm Odi oliyudhe

kriShNa kriShNa kriShNa endru sonnAlE
samsAra vruksham vErodu sAyudhe

kriShNa kriShNa kriShNa endru sonnAlE
manamum akkanamE menmaiyAgudhE

kriShNa kriShNa kriShNa endru sonnAlE
matra dheivangaLum thAmE aruLudhE

rAgam: kharaharapriyA


unnaruLindri ulagam uNDO
ulagamillAmal uyirgaL uNDO
uyirgaLillAmal manidhanuNDO
manidhanillAmal mukthiyuNDO

mukthuyaDaiya nAmamindri veruNDO
unnaruLindri nAvil nAmam varumO
nAmam vandAlum adhan suvai theriyumO
nAmamum nAmiyum ondrE endrRivarO

namamE iRaivanum nAmamE ulagamum
nAmamE uyirgaLum namamE dEvarum
namamE sakalamum namamE akhilamum
namamE praLayamum namamE brahmamum

vrittham
munnam orukAl avanin nAmam kEttu kettavuDan
avaniDam maiyal koNDAL
pinnam oruvarin kuzhlOsai kEttu kuzhalUdiyavaniDamum
maiyal koNDAL
pinnam orudharam adhisaya adhbutha roopam kanDu chokk9i viyandhAl
ayyO! idhenna pAvam! kulasthreeyAna en manadhu mUvariDam
selkindradhe endrAl
sakhi vandhu pEr kettavanum kuzhal UDhiyavanum ivanE endru kUra
samAdhAnamadaindhu AcharyamuttrAL