Madhurageethams on Nama

rAgam: shegnchuruTTI
thALAm: Adhi

pallavi
vAzhga vAzhgavE vAzhga vAzhgavE
vAzhga vAzhgavE kannan nAmamE

charaNam
paramanin pugazh paNNil pAduvOm
amarargal pOtrum achyuthan ivan ||vA||

veNNai pAlaiyum thiruDi undavan
mannai aLandhavan vinnai ALbhavan ||vA||

mazhalai pEsiyE thAyai mayakka seibhavan
kuzhalai UdhiyE kuthUkalippavan ||vA||

bhakthargaLai kAtthiDa vanduditthavan
muraLidharan ivan mukthi aLippavan ||vA||

rAgam: kAnaADA
thALAm: Adhi

pallavi
solla solla parakkudhaDA-nam pAvamellAm (hari namam)
mella mella amaidhiyai thAnE uNarudhaDA nam manam

charaNAm
kaLLa kaLLa viShayam ellAm vilagudaDA nammai vittu
nalla nalla viShayangaL ellAm thAnE vandhu sErudhaDA
thuLLa thuLLa ADiDum manam thAnE thAnE aDangudhDA
aLLa aLLa kuraiyAdha Anandham thAnE perugudhaDA

rAgam: jOnpuri
thAlam: Adhi

pallavi
viLaiyaDiDuvai en nAvil
rAdhai enum nAmamE

charaNam
vAnil viLaiyADiDum muzhu madhiyai pOl
vanatthil viLaiyADiDum mAn kuTTiyai pOl

kAtril viLaiyADiDum paRavaigaLai pOl
Atril viLaiyADiDum meengaLai pOl

thEn malaril viLaiyADiDum vaNDinai pOl
paNNile viLaiyaDiDum pala svarangaLai pOl

rAgam: AbEri
thALam: Adhi

pallavi
thAraka nAmamE sirandhadhu-pAril
idharkku nigarillai vEru nAmam

anupallavi
arikkum aranukkum podhuvAna nAmam
saguNa nirguNa podhuvAna nAmam

charaNam
rAma rAma rAma endrAl nAma japamAm
rAm rAm rAm endrAl manthira japamAm
kAma krOdhangaLai suTTerikka valladhu
samAdhAnam aLitthu shanthiyai tharuvadhu

praNavatthiRku thulya pavithramAnadhu
karNa mandiramAga solla vENDiyathu
ArpATTamillAdhadhu azhagAnadhu
UrpaTTa manthiram edharkku idhuvE pOdhumAm

thatvamasi endra porLUm koNDadhu
mAyaiyai vilakki gnAnatthai thara valladhu
moola nAdiyai ucchiyil sErkka valladhu
Ayiram nAmatthin palanai thAnE tharavalladhu

rAgam: NeelameghashyAmalA tune
thAlam: Adhi

rAma nAmam solvadE kaliyil gathiyAm
adaiyum maRandAl adho gathiyAm

rAma nAmam solla solla nanmai perugumE
nAvum inikkumE
pAmaran mudal paNDithan varai punidham AkkumE

shivanum pAravathiyum sollum nAmamAm
kavalaiyai pOkki shAnthi nalgumAm

rAma nAmam solli sabari mukthi eydinAl
nAmamum nAmiyum vERu vERu illave illaiyam

rAma nAmam solvadhaRku endha thaDaiyum illaiyam
solla solla thaDaigal ellAm thAne vilakumAm