rAgam: kharaharapriyA


unnaruLindri ulagam uNDO
ulagamillAmal uyirgaL uNDO
uyirgaLillAmal manidhanuNDO
manidhanillAmal mukthiyuNDO

mukthuyaDaiya nAmamindri veruNDO
unnaruLindri nAvil nAmam varumO
nAmam vandAlum adhan suvai theriyumO
nAmamum nAmiyum ondrE endrRivarO

namamE iRaivanum nAmamE ulagamum
nAmamE uyirgaLum namamE dEvarum
namamE sakalamum namamE akhilamum
namamE praLayamum namamE brahmamum

vrittham
munnam orukAl avanin nAmam kEttu kettavuDan
avaniDam maiyal koNDAL
pinnam oruvarin kuzhlOsai kEttu kuzhalUdiyavaniDamum
maiyal koNDAL
pinnam orudharam adhisaya adhbutha roopam kanDu chokk9i viyandhAl
ayyO! idhenna pAvam! kulasthreeyAna en manadhu mUvariDam
selkindradhe endrAl
sakhi vandhu pEr kettavanum kuzhal UDhiyavanum ivanE endru kUra
samAdhAnamadaindhu AcharyamuttrAL