rAgam: gowri manOhari
thALam: Adhi

pallavi
jeevan uLLadhu bhagavan nAmam ||jee||

anupallavi
eLimaiyAnadhu inimaiyAnadhu
OlimayamAnadhu mahimai vAyndhadhu ||jee||

charaNam
nAma keerthanamE dhyAnam Agum
nAma keerthanamE thavam Agum
nAma keerthanamE yOgam Agum
nAma keerthanamE nalla samAdhi Agum