rAgam: Arabhi
thALam: Adhi

pallavi
thava nAmakeerthanam mam jeevanam
thava nAmakeerthanam lOkapAvanam

charaNam
kAma janaka shri kriShNA
kAma rahitha shri kriShNA
rAma sahOdhara shri kriShNA
bhAmA lOlA shri kriShNA

vENu vilOlA shri kriShNA
dhEnu pAla shri kriShNA
bhAnu samAna shri krishNA
meena sharIrA shri kriShNA

vaNamAli shri kriShNA
vana vihAri shri kriShNA
guNa sampanna shri krishna
mana-AhlAdhaka shri kriShNA

narahari rUpA shri kriShNA
nara nArAyaNa shri kriShNA
suragana pUjitha shri kriShNA
varamuraLIdhara shri kriShNA