rAgam: kharaharapriyA
thAlam: Adhi

pallavi
nAmam solluvom vArIr-sadhA hari
nAmam solluvom vArIr!

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE

charaNam
1) nAmam solla solla pAvam paRandhiDum
nAmum solla solla puNNyam sErndhiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

2) nAmam solla solla thunbam vilagiDum
nAmum solla solla inbham perugiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

3) nAmam solla solla kavalai karaindiDum
nAmum solla solla amaidhi nilaithiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

4) nAmam solla solla vAsanai azhindhiDum
nAmum solla solla piRavigal kuRaindhiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

5) nAmam solla solla manadhu oru mugamAgum
nAmum solla solla aRivu kUrmaiyAgum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

6) nAmam solla solla ApatthugaL azhindhiDum
nAmum solla solla vibatthugal vilakiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

7) nAmam solla solla bhakthi -virakthi vaLarndhiDum
nAmum solla solla gnAnam uditthiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||